Klachtbehandeling jeugdbescherming moet beter

4 mei 2022

In 2021 heeft het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen (waar GI’s onderdeel van uitmaken) uitgebreid onderzocht. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben hier een bijdrage aan geleverd. Het omvangrijke rapport Help, een klacht!’ geeft op heldere wijze de knelpunten weer bij de klachtbehandeling van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de GI’s en Veilig Thuis organisaties (VT’s) en biedt aanknopingspunten voor verbetering. Het AKJ is in gesprek met de betrokken partijen over het verbeteren van de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen. Met name voor kinderen met klachten is het moeilijk om hun weg te vinden en zijn klachtenregelingen van instanties in de jeugdbescherming onduidelijk, te formeel geschreven of niet goed te vinden. 

Brief naar verantwoordelijke organisaties in de jeugdzorgketen
Om het belang van de goede klachtbehandeling te benadrukken, grepen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman het onderzoeksrapport van het AKJ aan om de belangrijkste knelpunten die zij in de eigen klachtbehandeling zien, nogmaals onder de aandacht te brengen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben een brief gestuurd naar verantwoordelijke organisaties in de jeugdzorgketen over de klachtbehandeling. Zij ontvangen regelmatig meldingen over de wijze waarop gecertificeerde instellingen (GI’s) omgaan met hun klacht. Ze sturen deze brief omdat ze de knelpunten die zij in de praktijk zien willen delen. Ook doen zij enkele aanbevelingen (voortgekomen uit het onderzoeksrapport Help, een klacht!’) om deze knelpunten aan te pakken. Deze staan hieronder. De volledige brief is hier te lezen. 

Aanbevelingen
De Nationale ombudsman en Kinderombudsman doen vier aanbevelingen: 

  • Betrek kinderen op een goede manier bij alle klachtenprocedures; 
  • Creëer een duidelijke en eenduidige klachtenregeling binnen de gehele jeugdbescherming; 
  • Zet in op integrale klachtbehandeling (behandel de klacht vanuit z’n geheel); 
  • Informeer volwassenen en kinderen over de vervolgstappen na een gegrond verklaarde klacht. 

Het AKJ doet dezelfde en meer aanbeveling in haar onderzoeksrapport ‘Help, een klacht‘.
De ombudsmannen en het AKJ blijven de ontwikkelingen in de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen volgen. Het AKJ ontwikkelt op dit moment een praatplaat om de klachtroutes vereenvoudigd uit te leggen aan cliënten. 

Een klacht indienen
Heeft u hulp nodig met het indienen van een klacht? Neem dan contact op met het AKJ. Wij zijn te bereiken via 088 555 1000  en via de chat (ma-do 16:00-20:00 en vr 15:00-17:00 uur). U kunt ook ons contactformulier invullen.

Meer nieuws

29 september 2023

Voorkom onnodige klachten, maak onvrede actief bespreekbaar

We lezen en zien het overal: de jeugdzorg staat onder druk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben in 2022 de oorzaken van de problematiek gesignaleerd en geconstateerd dat er sprake was en is van financiële en arbeidsmarkt tekorten, een verzwaring van het werk en het ontbreken van mogelijkheden om kinderen passende hulp te bieden, zonder vertraging.