Veelgestelde vragen

Heb je een klacht over de jeugdzorg? Dan ondersteunen wij je bij het verwoorden, indienen en het bespreken van zo’n klacht. Een officiële klachtenprocedure is niet de standaardroute. In veel situaties blijkt dat een goed gesprek vaak al heel wat kan oplossen. Maar je kunt als kind, jongere of (pleeg)ouder natuurlijk kiezen voor een klachtenprocedure en dan zullen we je daarbij ondersteunen als je dat wil. Daar lees je hier meer over. 

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over het indienen van klachten in de jeugdzorg door jongeren, ouders, pleegouders en professionals.

Jongeren

Je kunt je verhaal in vertrouwen vertellen aan de vertrouwenspersoon. Dat betekent dat hij of zij niet alles zomaar doorvertelt aan de instelling of aan anderen. Maar als je iets vertelt dat gevaarlijk is voor jou of voor anderen, dan is de vertrouwenspersoon verplicht om daar iets mee te doen. De veiligheid staat voorop. De vertrouwenspersoon zal dan samen met jou kijken aan wie jullie het best samen kunnen vertellen. Dit kan aan je mentor zijn, of aan je gezinsvoogd. Als jij dat niet wilt, dan zal de vertrouwenspersoon het zonder jou aan iemand vertellen. De vertrouwenspersoon bespreekt wel altijd eerst met jou met wie hij gaat praten en wat hij precies moet vertellen.

Nee. Je mag over elk onderwerp met de vertrouwenspersoon praten. Je mag vertellen wat je vandaag hebt meegemaakt op school, je mag je zorgen over iets met de vertrouwenspersoon delen, je mag vertellen waar je verdrietig of boos over bent, of als je iets anders kwijt wilt.De vertrouwenspersoon zal altijd naar je luisteren. Wel is het zo dat de vertrouwenspersoon er speciaal is voor zaken die met jeugdhulp te maken hebben. Vragen, problemen of klachten met en over de jeugdzorg, daar kan de vertrouwenspersoon je verder mee helpen!

Nee.  De vertrouwenspersoon weet alleen van jou wat jij aan hem of haar hebt verteld. Jij mag zelf bepalen óf je iets aan de vertrouwenspersoon vertelt en wát je dan precies vertelt. De vertrouwenspersoon spreekt ook niet vooraf met de groepsleiding, of met je gezinsvoogd of hulpverlener.

Ouders

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional (bijvoorbeeld de gezinsvoogd, casemanager, mentor, psycholoog of pedagoog)? Dan kun je een tuchtklacht tegen hem of haar indienen. Dat kan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in Bilthoven. Een vertrouwenspersoon tuchtzaken kan je hierbij helpen en gratis ondersteunen. Lees er meer over. 

Als ouder ben je afhankelijk van de instelling die je helpt bij de opvoeding. Het wordt hierdoor soms lastiger om zaken te bespreken waarover je niet tevreden bent. De mening van de hulpverleners van de instelling is belangrijk. Wanneer je kritiek hebt of een andere mening, kan het moeilijk voor zijn om dat aan de hulpverleners te laten weten, terwijl het juist zo belangrijk is.

De vertrouwenspersoon is er om je te helpen. Als er dingen niet goed lopen in de hulpverlening, kun je de vertrouwenspersoon van Jeugdstem inschakelen. Als je wilt dat er dingen veranderen, dan kan de vertrouwenspersoon je adviseren over de stappen die je daarvoor kunt zetten en je daarbij ook helpen, zoals bij het schrijven van brieven of e-mails of de ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook geeft de vertrouwenspersoon uitleg over je rechten en plichten.

Lees meer over wat wij voor je kunnen doen 

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Wanneer je hulp nodig hebt, ga je allereerst naar  gemeente waar je woont. Je krijgt dan advies en samen met de deskundigen bekijk je samen met je kind welke hulp het beste is. De meeste gemeenten hebben jeugd-/wijkteams of een Centrum voor Jeugd en Gezin die je kunnen helpen. Je kunt zelf direct contact met ze opnemen. Maar het kan ook via de huisarts/ jeugdarts, zij kunnen rechtstreeks verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder.

De gemeente besluit welke hulp er wel of niet wordt ingezet, dat staat in het verleningsbesluit. Als je geen hulp krijgt of niet de hulp die het kind nodig heeft, kun je bezwaar maken tegen dit besluit. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem kunnen je daarbij helpen. Bijvoorbeeld door samen een brief of e-mail te schrijven. Maar ook door je te helpen als je in gesprek gaat met professionals van de gemeente over de onvrede of klachten.

Iedere mening is belangrijk. Dus die mag je laten horen. Je kunt je eigen mening zelf aangeven bij de jeugdhulpverlener, maar een vertrouwenspersoon kan je hierbij ook bij helpen. Allereerst moet goed duidelijk zijn waarom je het niet met de jeugdhulpverlener eens bent. De vertrouwenspersoon is er om samen te bekijken of er redenen zijn voor een gesprek. Zo ja, dan kun je samen met de vertrouwenspersoon een gesprek aanvragen met de jeugdhulpverlener.

Samen met de vertrouwenspersoon bereid je het gesprek voor en zorg je dat jouw mening in een brief of e-mail naar de jeugdhulpverlener gaat. Meestal is een gesprek voldoende om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon kan bij het gesprek zijn en erop letten dat alles goed besproken wordt.

Ondertoezichtstelling (ots) is een gezagsbeperkende maatregel. Als in jouw gezin zulke ernstige opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling van je kind of kinderen belemmerd wordt, kan de rechter het kind onder toezicht stellen. Zo’n ingrijpende maatregel wordt niet zomaar genomen. Dat gebeurt uitsluitend als de rechter vindt dat het voor uw kind noodzakelijk is dat jouw gezin verplichte hulp krijgt. 

De kinderrechter wil ook jouw mening en de mening van het kind horen voordat hij een beslissing neemt. Als een kind 12 jaar of ouder is, moet de kinderrechter zijn of haar mening vragen. Wanneer je hiermee te maken krijgt, dan is het verstandig om hulp te vragen van een advocaat bij de zitting. Ook kun je hierover contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Deel jouw verhaal en we bekijken samen welke stappen je kunt zetten.

Pleegouders

Soms ben je als pleegouder niet tevreden over hoe het gaat of over een professional. Als een gesprek niet helpt, kun je gebruik maken van het klachtrecht.

Als pleegouder ben je afhankelijk van de instelling die je helpt bij de opvoeding. Hierdoor kan het soms lastig zijn om bijvoorbeeld zaken te bespreken waarover je niet tevreden bent. De mening van de medewerkers van de instelling is belangrijk. Wanneer je kritiek hebt, of een andere mening, kan het moeilijk voor je zijn om dat aan de jeugdbeschermer te laten weten. Terwijl het juist zo belangrijk is dat de instelling ook jouw kijk op de zaken hoort. Loopt het contact met de jeugdbeschermer of de pleegzorgbegeleider moeilijk? Praat er dan eerst over. Vaak lost een goed gesprek het probleem al op.  

Kom je er samen niet uit, of vind je het moeilijk om het gesprek aan te gaan? Neem dan contact op met de leidinggevende van de medewerker of de klachtenfunctionaris en vraag een klacht- of bemiddelingsgesprek aan.  De vertrouwenspersoon is er om je te helpen en kan je:

 • uitleg geven over je rechten en plichten als pleegouder 
 • helpen met een klachtbrief of e-mail schrijven 
 • ondersteunen bij een klachtgesprek 

Een pleegkind kan ook een vertrouwenspersoon inschakelen. 

Als pleegouder heb je recht op goede begeleiding van de pleegzorgorganisatie. De pleegzorgorganisatie maakt een begeleidingsplan met jou als pleegouder, want je inspraak en goedkeuring is nodig. Daarnaast moet je betrokken worden bij de hulpverleningsplannen van het pleegkind, waarin staat wat jouw rol als pleegouder is in het hulpverleningsproces. Dit kunnen verschillende plannen zijn. De pleegzorgorganisatie maakt een hulpverleningsplan voor het pleegkind. Bij een OTS of voogdijmaatregel maakt ook de jeugdbeschermer een plan van aanpak voor het kind. In beide plannen heb je recht op inspraak over het deel van het plan waarin staat wat jij als pleegouder gaat doen. 

Daarnaast heb je ook recht op een pleegvergoeding. Ook moet de pleegzorgorganisatie ervoor zorgen dat je op tijd genoeg informatie krijgt die nodig is voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Dit is nodig, want zo kun je goed voor het kind zorgen. Het is aan de pleegzorgorganisatie om te beslissen welke informatie de pleegouders nodig hebben om goede pleegzorg te kunnen bieden.

Als het pleegkind langer dan een jaar bij je woont en er sprake van een vrijwillige plaatsing of voogdij, dan moet de jeugdbeschermer toestemming aan jou vragen als zij willen dat het pleegkind ergens anders gaat wonen. Jij hebt dan als pleegouder het recht om de verhuizing te ‘blokkeren’. Dit wordt het blokkaderecht genoemd. De ouders of jeugdbeschermer kunnen vervolgens vervangende toestemming vragen aan de rechter.

Als het pleegkind onder toezicht is gesteld langer dan een jaar bij je woont, dan moet de jeugdbeschermer vooraf aan de overplaatsing toestemming vragen aan de rechter. Zonder deze toestemming mag het pleegkind niet overgeplaatst worden. Is je pleegkind onder toezicht gesteld, dan heb je ook de mogelijkheid om een geschil over de uitvoering van de OTS aan de rechter voor te leggen. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig.

De pleegouderraad (POR) vertegenwoordigt de pleegouders bij de pleegzorgorganisatie. Zij komen onder meer op voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen Verder heb je klachtrecht. Als je een klacht heeft over de pleegzorgorganisatie, kun je een vertrouwenspersoon vragen om daarbij te helpen.

 

De pleegvergoeding voor pleegouders is landelijk bepaald. De hoogte hangt af van de leeftijd van je pleegkind. Naast deze basisvergoeding heb je onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van bijzondere kosten of op een toeslag. Meer hierover lees je op de website van de Rijksoverheid. 
 

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de begeleiding van de medewerker(s) van de pleegzorgorganisatie. Misschien krijg je niet genoeg informatie. Of ze komen de afspraken niet na. De eerste stap is om zelf met de medewerker daarover te praten. Een goed gesprek lost het probleem vaak al op.

Als je er samen niet uit komt, kun je contact opnemen met de leidinggevende van die medewerker en een klachtgesprek aanvragen. Als je ook na dit gesprek onvrede blijft houden, of niet gehoord wordt, dan heb je de mogelijkheid om de klachten in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Het is best lastig om ontevredenheid aan te kaarten. Onze vertrouwenspersonen zijn er voor je om je hierbij te adviseren en/of je te ondersteunen.

]Als pleegouder  worden jouw gegevens verzameld bewaard in een persoonlijk pleegouder dossier. Een pleegouder heeft recht op inzage in deze dossiergegevens.  Het dossier van uw pleegkind mag je niet lezen. Dat is wettelijk zo geregeld. Als pleegouder heb je wel recht op de informatie die nodig is voor de opvoeding en verzorging van het pleegkind. Die informatie deelt de pleegzorgorganisatie meestal voor de plaatsing.  Het gaat dan bijvoorbeeld over de gezondheid, problematiek en de samenstelling van het  ouderlijk gezin, of eerdere plaatsingen van het pleegkind.

Meer informatie over het vastleggen van gegevens over kinderen die te maken hebben met jeugdzorg lees je op de website van de Rijksoverheid. Heb je behoefte aan meer uitleg over bovenstaande? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. 

Professionals

Iemand die jeugdhulp krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Als er dingen in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de (pleeg)ouder/verzorger de oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het schrijven van een (klacht)brief, kan meegaan naar klachtgesprekken en geeft informatie over rechten en plichten van een kind, jongere of ouder. 

Elke gemeente moet zorgen dat jongeren en (pleeg)ouders/verzorgers terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Het ministerie van VWS heeft Jeugdstem ingekocht om het vertrouwenswerk in de jeugzorg uit te voeren. Iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling moet er voor zorgen dat de vertrouwenspersoon haar of zijn taak kan uitoefenen. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdzorg te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

Iemand die jeugdzorg krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Dus elk kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder die op de een of andere manier met jeugzorg te maken heeft, kan een beroep doen op Jeugdstem. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.
 

Nee, Jeugdstem dient niet zelf klachten in. Dat doen de cliënten – zij zijn immers degenen die een klacht hebben. Jeugdstem helpt wel bij het opstellen van een klachtbrief. Hierbij verwoordt de vertrouwenspersoon de klachten van de cliënt; het blijven altijd de klachten van de cliënt. Mocht een cliënt besluiten geen klacht in te dienen , dan gaat de vertrouwenspersoon er ook niet mee verder.

Een vertrouwenspersoon komt op een groep om te vertellen wat hij/zij kan doen voor de jongeren. Elke jongere moet weten dat hij of zij recht heeft op ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Die kan informatie en advies geven bij het oplossen van problemen en klachten, helpen bij het verwoorden van klachten en bij het voeren van een (klacht)gesprek daarover met de groepsleiding. Als het een officiële klacht wordt, kan de vertrouwenspersoon helpen bij het formuleren van de klacht en meegaan naar de klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon van Jeugdstem vertelt niet aan de groepsleiding wat de jongere met hem of haar bespreekt, tenzij dit gevaarlijk is voor de jongere of de mensen om hem of haar heen. In dat geval moet de vertrouwenspersoon daar iets mee doen. Dit bespreekt hij/zij altijd eerst met de jongere.

Iedere jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling moet ervoor zorgen dat de vertrouwenspersoon haar/zijn taak kan uitoefenen. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Een jongere mag de vertrouwenspersoon altijd bellen of e-mailen voor informatie en advies, of voor het maken van een afspraak – ook buiten de vaste bezoektijden om.

 Het is onze missie om de stem van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders duidelijk te laten doorklinken in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Ons uitgangspunt is om onvrede van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders op een zo laag mogelijk niveau bespreekbaar te maken. In veel gevallen is een gesprek met de jeugdhulpverlener of de leidinggevende voldoende om tot een oplossing te komen. Soms komen we toch uit op een procedure richting de klachtencommissie. Wij adviseren onze cliënten over de weg die ze kunnen afleggen, maar uiteindelijk bepalen zij zelf de route.

Klachten

Als je te maken hebt met jeugdzorg kun je een klacht indienen. Kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen, maar ouders en pleegouders ook. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet tevreden bent over de hulpverlening of over een professional. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen. Dit noem je het klachtrecht. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen.

Heb je een klacht over jeugdzorg of over een jeugdhulpaanbieder? Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met beslissingen? Stuur dan je klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Op de website van de jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd in een klachtenregelen hoe je een klacht kunt indienen. Je kunt hier ook naar vragen bij de instelling zelf.

Elke jeugdhulpinstelling heeft een klachtencommissie. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Je stuurt de klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. 

Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. We kunnen je: 

 • Uitleg geven over je rechten en plichten als (pleeg)ouder 
 • Helpen met een klachtbrief of e-mail schrijven 
 • Ondersteunen bij een klachtgesprek 

Lees hier meer over wat wij voor je kunnen doen.

In de klachtenregeling van een jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd wat een klachtencommissie doet. Informatie hierover staat meestal op de website van de instelling. Je kunt deze ook altijd opvragen bij de professional. Bij de meeste organisaties gaat het er zo aan toe:

 • Je dient de klacht in via een brief of e-mail. Of via het klachtenformulier van de organisatie. Je kunt een vertrouwenspersoon van Jeugdstem vragen om hierbij te helpen.
 • Je krijgt bericht als je klacht is ontvangen. Soms vraagt de klachtencommissie om meer informatie. 
 • De commissie vertelt aan de organisatie of instelling waarover je klacht gaat.  
 • De organisatie schrijft een reactie op jouw klacht. Deze reactie heet een verweerschrift. De commissie stuurt dit verweerschrift naar jou. 
 • Jij mag schriftelijk of mondeling toelichting geven. Dat mag de organisatie ook. De mondelinge toelichting is in een hoorzitting. Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan mee gaan naar een gesprek. 
 • Bij een hoorzitting stelt de commissie vragen aan jou en aan de medewerkers van de organisatie. 
 • De klachtencommissie beslist of een klacht terecht (gegrond) of niet terecht (ongegrond)  is en legt uit waarom. Deze uitspraak stuurt de commissie naar jou en de organisatie.  
 • De klachtencommissie stuurt deze uitspraak voor een afgesproken datum. Lukt het ze niet om de uitspraak te sturen voor die datum? Dan laten ze je weten wanneer je de uitspraak wel krijgt. 
 • De klachtencommissie informeert alle partijen schriftelijk en binnen de vastgestelde termijn. Wordt de termijn niet gehaald? Dan worden alle partijen geïnformeerd over een nieuwe termijn. 

Je kunt altijd hulp vragen voordat je naar een klachtencommissie gaat. Neem contact met ons op. 

Als je een klacht instuurt, zal een klachtencommissie eerst beoordelen of de klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat zij kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Als de klacht in behandeling wordt genomen, zal de commissie vragen of je de klacht duidelijk wilt omschrijven. Ze doen dan een onderzoek naar de klacht. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting zal plaatsvinden. Jij en iemand van de organisatie gaan dan in overleg met de commissie. Een klacht gegrond houdt in dat jij gelijk krijgt, als de klacht ongegrond wordt verklaard, betekent dit dat jij geen gelijk krijgt.

Als je vindt dat je niet eerlijk behandeld bent, dan kun je een klacht indienen. Alle jongeren die in een instelling voor jeugdhulp verblijven, hebben het recht om te klagen over hun behandeling, welke leeftijd je ook hebt. Als je een klacht hebt, kun je het volgende doen. Je kunt eerst je klachten bespreken met je mentor of een andere hulpverlener. Een gesprek is vaak al voldoende om een probleem op te lossen. Kom je er samen niet uit? Dan kan de hulpverlener je vertellen wat je met je klacht kunt doen. Ook kan je de vertrouwenspersoon vragen om advies of ondersteuning. 

Nee. Je mag over elk onderwerp met de vertrouwenspersoon praten. Je mag vertellen wat je vandaag hebt meegemaakt op school, je mag je zorgen over iets met de vertrouwenspersoon delen, je mag vertellen waar je verdrietig of boos over bent, of als je iets anders kwijt wilt.  De vertrouwenspersoon zal altijd naar je luisteren. Wel is het zo dat de vertrouwenspersoon er speciaal is voor zaken die met jeugdhulp te maken hebben. Vragen, problemen of klachten met en over de jeugdzorg, daar kan de vertrouwenspersoon je verder mee helpen!

Meer weten over Jeugdstem? 

Neem contact met ons op. Dat kan via ons gratis telefoonnummer, of via onze chat. Maar je kunt ons ook een berichtje sturen. 
Laat je horen