Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemeenten (wijk-/buurtteams, CJG’s), jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen éérst aan gezinnen de gelegenheid bieden om een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Het familiegroepsplan is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen zelf zoveel mogelijk aan zet blijven. Ook bij strijd tussen ouders of familieleden over de opvoeding van kinderen, bij echtscheiding, overlijden van een ouder of als er veel problemen tegelijkertijd spelen, is een familiegroepsplan geschikt.
 

Een belangrijk middel

Het familiegroepsplan is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen zelf zoveel mogelijk aan zet blijven. Ook bij strijd tussen ouders of familieleden over de opvoeding van kinderen, bij echtscheiding, overlijden van een ouder of als er veel problemen tegelijkertijd spelen, is een familiegroepsplan geschikt. Het doel is namelijk om samen met mensen die de ouders en de kinderen vertrouwen naar oplossingen te kijken voor de problemen die zijn ontstaan. Het gezin maakt zelf een plan van aanpak waarin staat hoe de problemen die de hulpverleners zien, worden aangepakt. Ze kunnen daarbij ondersteuning krijgen van Eigen Plan, Eigen Kracht Centrale, Familiegroepsplan.nl. Die organisaties zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouders die een familiegroepsplan maken. Als het plan een goed antwoord geeft op de zorgen van de hulpverlener/instantie, moet het familiegroepsplan leidend zijn voor het inzetten van hulp. De ouders bepalen al dan niet samen met de kinderen welke hulp wordt ingezet en hoe er wordt samengewerkt.

Uitzonderingen – wanneer géén familieplan?

De Jeugdwet geeft een aantal uitzonderingen waarin ouders en jeugdige geen gelegenheid krijgen om éérst een familiegroepsplan te maken, namelijk wanneer:

  • er sprake is van een jeugdreclasseringsmaatregel;
  • een gecertificeerde instelling de voogdij uitoefent, wanneer ouders geen gezag (meer) hebben; of wanneer
  • een gecertificeerde instelling in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) of een jeugdhulpaanbieder constateert dat sprake is van concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind of dat de belangen van het kind anderszins geschaad worden, waardoor de inzet van het familiegroepsplan niet meer mogelijk is.

Rechters nemen het familiegroepsplan serieus, vragen er steeds meer naar en verwijzen soms eerst naar het maken van een familiegroepsplan voordat er een uitspraak wordt gedaan. Ook als de samenwerking met de instelling of hulpverlener niet goed loopt, is het zinvol om de onafhankelijke ondersteuning van de specialisten op het gebied van het familiegroepsplan in te schakelen.

Meer informatie

Gemeentes moeten burgers over het familiegroepsplan informeren en hen ook de gelegenheid te geven om het te maken. De financiering is daarbij een onderdeel. Meer informatie vindt je

Hulp nodig?

Ben je niet in de gelegenheid gesteld om een familiegroepsplan op te stellen, of wordt het plan niet uitgevoerd zoals afgesproken? Neem dan contact op.  De vertrouwenspersoon kan je van informatie en advies voorzien over het familiegroepsplan en je helpen eventuele problemen rondom het familiegroepsplan bespreekbaar te maken.

De beslissing om af te zien van het opstellen van een familiegroepsplan is geen besluit. Ook een familiegroepsplan zelf is geen besluit, waardoor de Algemene wet bestuursrecht (Awb, die het bezwaar en beroep regelt) niet van toepassing is. Klachten over het familiegroepsplan kunnen via het reguliere klachtrecht van de Jeugdwet aangekaart worden bij de betreffende instantie.
Neem contact met ons op