Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Hieronder staat uitgelegd hoe Jeugdstem omgaat met persoonsgegevens en welke maatregelen wij nemen. 

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat Jeugdstem uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken je persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij je persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van het vertrouwenswerk zoals is vastgelegd in de Jeugdwet. Jouw persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Jeugdstem hanteert passende beveiligingsmaatregelen en beveiligingsprocedures om persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Algemene privacyverklaring

Jeugdstem heeft een algemene privacyverklaring opgesteld, waarin we vertellen hoe wij omgaan met persoonsgegevens van cliënten, van medewerkers van instanties waar vertrouwenswerk wordt uitgevoerd, van derden (zoals leveranciers of andere externe partners) en van onze eigen medewerkers. In deze privacyverklaring staat genoemd welke rechten deze personen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens en hoe ze deze rechten kunnen uitoefen. Ook staat in deze verklaring informatie over wie verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens en wie de functionaris gegevensbescherming is.

Bekijk onze privacyverklaring

Privacy en deze website

Online formulieren

Op deze website staan diverse formulieren. Als je een van deze online formulieren invult en verstuurt, dan leggen wij de door jou ingevulde persoonsgegevens vast om met jou in contact te komen. Lukt dit niet, dan verwijderen wij de gegevens na 4 weken.

Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van jou als websitebezoeker. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Hierbij houden wij ons aan de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie maart 2018). Deze richtlijn stelt dat het ons is toegestaan Google Analytics-cookies te plaatsen op basis van artikel 6, onder F van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang). De richtlijn schrijft ons voor dat wij maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang.

Jeugdstem heeft de implicaties voor de privacy van websitebezoekers beperkt door:

  • een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten.
  • Google niet het volledige IP-adres te laten verwerken (Anonymize IP).
  • ‘gegevens delen met Google’ uit te zetten.
  • ‘gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden’ uit te zetten.
  • de functie in Google Analytics voor User ID’s uit te schakelen.
  • websitegebruikers te informeren over het gebruik van Google Analytics en een opt-in aan te bieden.

Online chatprogramma

We gebruiken een chatmodule op de website. De chat wordt afgenomen van het Serviant. Alle communicatie binnen het chatprogramma gaat over een versleutelde verbinding. Uitsluitend de vertrouwenspersoon van Jeugdstem, waarmee de cliënt een chatgesprek voert, heeft toegang tot de inhoud van het gesprek. 

Privacy klachten

Heb je klachten over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken? Bespreek dit dan met de vertrouwenspersoon of zijn/haar leidinggevende. Mocht je er samen met ons niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdstem. Ook heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies? 

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising