Onze organisatie 

Jeugdstem is een stichting die haar werkzaamheden in heel Nederland uitvoert. Wij bestaan sinds 1971. Toen kon je ons vinden onder de naam Stichting AKJ (advies klachtenbureau jeugdzorg). Er werken ongeveer 100 vertrouwenspersonen bij Jeugdstem, verspreid over meerdere vestigingen in het land. Zo kunnen zij kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdzorg dichtbij bijstaan en bezoeken.  

Jeugdstem voert het vertrouwenswerk samen uit met collega’s van een aantal Zorgbelangorganisaties: Zorgbelang Brabant/Zeeland, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Inclusief (Gelderland), Zorgbelang Fryslân en Zorgbelang Groningen. Wij zorgen ervoor dat het vertrouwenswerk op alle locaties van zowel Jeugdstem als Zorgbelang op dezelfde manier wordt uitgevoerd. 

Wettelijke basis 

De volledige naam van het Jeugdstem is Jeugdstem - vertrouwenspersonen akj. Wij zijn sinds 2023 van naam veranderd. Eerder kon je ons vinden onder de naam AKJ, dat staat voor Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.  

Jeugdwet: iedereen heeft recht op een vertrouwenspersoon 
De werkzaamheden van Jeugdstem hebben een wettelijke basis in de Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit. Jeugdstem voert deze werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie van VWS, de Raad voor de Kinderbescherming en diverse landelijke instellingen (niet vallend onder de Jeugdwet).

Het vertrouwenswerk zoals vastgelegd in de Jeugdwet dient onafhankelijk uitgevoerd te worden. Dit betekent dat niet alleen de organisatie waarbij de vertrouwenspersoon in dienst is onafhankelijk dient te zijn, maar ook de vertrouwenspersoon zelf. Hoe Jeugdstem deze onafhankelijke positie waarborgt, is uitgewerkt in het statuut onafhankelijk vertrouwenswerk.

Gedragscode

Jeugdstem hanteert een gedragscode die leidend is voor de taakuitoefening van de vertrouwenspersonen en andere medewerkers. Deze gedragscode beschrijft de manier waarop wij met elkaar, met onze cliënten en met andere betrokken partijen om willen gaan.


 

Toezicht op Jeugdstem 

De Raad van Bestuur bestaat uit een eenhoofdig bestuur. Pieter Wetser is sinds 1 juni 2018 de bestuurder van Jeugdstem. 

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Thea Roelofs (voorzitter)
  • Marion Visser
  • Marianne Honkoop
  • Léon Wever
  • Esther Hollenberg- Logchies
  • Esmé Joosten (trainee)

Werkwijze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt volgens een toezichtvisie. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn in het reglement beschreven. De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg en volgt een beloningsbeleid. Er zijn drie commissies: remuneratie, audit en kwaliteit en veiligheid.

 

Statuten jaarstukken 

De basis van de Stichting AKJ ligt vast in Statuten. Het AKJ stelt jaarlijks een Activiteitenplan op. Daarnaast wordt elk jaar een jaarverslag opgesteld over het uitgevoerde vertrouwenswerk.
Bekijk hier ons jaarverslag 2022

RSIN
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van het Jeugdstem is 003664387.