Professionals

Jeugdstem is onafhankelijk. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet – net als de aard van onze werkzaamheden. Wie te maken krijgt met de jeugdzorg kan hulp vragen bij onze vertrouwenspersonen.

Iemand die jeugdhulp krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Dus elk kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder en elke verzorger die op de een of andere manier met jeugdzorg te maken heeft, kan een beroep doen op Jeugdstem. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. 

Vragen van professionals

Iemand die jeugdhulp krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Als er dingen in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de (pleeg)ouder/verzorger de oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het schrijven van een (klacht)brief, kan meegaan naar klachtgesprekken en geeft informatie over rechten en plichten van een kind, jongere of ouder. 

Elke gemeente moet zorgen dat jongeren en (pleeg)ouders/verzorgers terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Het ministerie van VWS heeft Jeugdstem ingekocht om het vertrouwenswerk in de jeugzorg uit te voeren. Iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling moet er voor zorgen dat de vertrouwenspersoon haar of zijn taak kan uitoefenen. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdzorg te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

Iemand die jeugdzorg krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Dus elk kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder die op de een of andere manier met jeugzorg te maken heeft, kan een beroep doen op Jeugdstem. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.
 

Nee, Jeugdstem dient niet zelf klachten in. Dat doen de cliënten – zij zijn immers degenen die een klacht hebben. Jeugdstem helpt wel bij het opstellen van een klachtbrief. Hierbij verwoordt de vertrouwenspersoon de klachten van de cliënt; het blijven altijd de klachten van de cliënt. Mocht een cliënt besluiten geen klacht in te dienen , dan gaat de vertrouwenspersoon er ook niet mee verder.

Een vertrouwenspersoon komt op een groep om te vertellen wat hij/zij kan doen voor de jongeren. Elke jongere moet weten dat hij of zij recht heeft op ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Die kan informatie en advies geven bij het oplossen van problemen en klachten, helpen bij het verwoorden van klachten en bij het voeren van een (klacht)gesprek daarover met de groepsleiding. Als het een officiële klacht wordt, kan de vertrouwenspersoon helpen bij het formuleren van de klacht en meegaan naar de klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon van Jeugdstem vertelt niet aan de groepsleiding wat de jongere met hem of haar bespreekt, tenzij dit gevaarlijk is voor de jongere of de mensen om hem of haar heen. In dat geval moet de vertrouwenspersoon daar iets mee doen. Dit bespreekt hij/zij altijd eerst met de jongere.

Iedere jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling moet ervoor zorgen dat de vertrouwenspersoon haar/zijn taak kan uitoefenen. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Een jongere mag de vertrouwenspersoon altijd bellen of e-mailen voor informatie en advies, of voor het maken van een afspraak – ook buiten de vaste bezoektijden om.

 Het is onze missie om de stem van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders duidelijk te laten doorklinken in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Ons uitgangspunt is om onvrede van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders op een zo laag mogelijk niveau bespreekbaar te maken. In veel gevallen is een gesprek met de jeugdhulpverlener of de leidinggevende voldoende om tot een oplossing te komen. Soms komen we toch uit op een procedure richting de klachtencommissie. Wij adviseren onze cliënten over de weg die ze kunnen afleggen, maar uiteindelijk bepalen zij zelf de route.

Nieuws voor professionals

29 september 2023

Voorkom onnodige klachten, maak onvrede actief bespreekbaar

We lezen en zien het overal: de jeugdzorg staat onder druk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben in 2022 de oorzaken van de problematiek gesignaleerd en geconstateerd dat er sprake was en is van financiële en arbeidsmarkt tekorten, een verzwaring van het werk en het ontbreken van mogelijkheden om kinderen passende hulp te bieden, zonder vertraging.

Communicatiemateriaal

Het is belangrijk dat kinderen, jongeren, ouders en pleegouders in de jeugdzorg weten dat zij recht hebben op een vertrouwenspersoon. Jeugdstem heeft divers communicatiemateriaal wat verspreid wordt. Je kunt ons materiaal bestellen en meehelpen verspreiden. 

Bestellen