“Eindelijk word ik gezien en gehoord door jeugdbescherming!”

Meneer Bakker heeft klachten over de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS) door de Jeugdbescherming. Zijn drie kinderen zijn onder toezicht gesteld, ze wonen bij zijn ex. Af en toe mag hij hen zien, op een neutrale plek via een zogenoemde begeleide omgangsregeling. Meneer Bakker maakt zich zorgen over zijn kinderen. Maar hij krijgt geen reactie op zijn vragen aan de jeugdbeschermer, het dossier is niet in orde en de jeugdbeschermer is voor hem onbereikbaar. Regelmatig heeft hij geprobeerd dit bespreekbaar te maken, echter zonder resultaat.

Uiteindelijk schakelt meneer Bakker Jeugdstem in.  Een vertrouwenspersoon nodigt hem uit voor een intakegesprek waar hij zijn situatie uitgebreid toelicht. Gezamenlijk stellen zij een brief op met een beschrijving van de klachten, die voornamelijk over de uitvoering van de OTS gaan. De brief wordt verstuurd naar de manager van de jeugdbeschermer. Na een paar weken krijgt meneer Bakker een uitnodiging voor een klachtbemiddelingsgesprek. De vertrouwenspersoon gaat mee naar het gesprek, zijn rol is in de gaten te houden of alle klachten worden besproken. Het gesprek verloopt goed en er worden heldere afspraken gemaakt. Meneer Bakker geeft aan hiermee verder te kunnen.

Na vier weken belt meneer Bakker met zijn vertrouwenspersoon. Hij geeft aan dat er niets terecht is gekomen van de gemaakte afspraken. Daarom wil hij zijn klachten voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming.

Na een grondige voorbereiding stellen meneer Bakker en zijn vertrouwenspersoon wederom een brief op met een uitgebreide beschrijving van de klachten en bijbehorende bewijsstukken. Nadat de brief is verstuurd naar de onafhankelijke klachtencommissie, volgt er snel een reactie en een uitnodiging voor een zitting.

Een week voor de zitting ontvangt meneer Bakker het verweer van de Jeugdbescherming. Vader gaat in gesprek met de vertrouwenspersoon om het verweer grondig door te nemen en vraagt aan de vertrouwenspersoon hem nog eens uit te leggen hoe de klachtencommissie dit gaat aanpakken. En dan is het zover! De zitting duurt ruim een uur, waarin vader uitgebreid de gelegenheid krijgt om zijn klachten verder toe te lichten en te reageren op het verweer van de jeugdbeschermer. Na afloop geeft meneer Bakker aan meer dan tevreden te zijn met de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon. En dan is het afwachten… wat gaat de commissie besluiten?

Drie weken na de zitting krijgt meneer Bakker een uitgebreid gespreksverslag met de beslissing van de klachtencommissie. Van de drie klachten zijn er twee gegrond verklaard en een klacht voor de helft. Kortom: een positieve uitslag. Voor de opgeluchte vader bleek de hulp en ondersteuning van de vertrouwenspersoon erg belangrijk. Meneer Bakker liet de vertrouwenspersoon weten: ”Door jou werd ik al gezien en gehoord, maar door het gegrond verklaren van mijn klachten word ik nu ook gezien en gehoord door de jeugdbescherming!”

Veelgestelde vragen

Als je te maken hebt met jeugdzorg kun je een klacht indienen. Kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen, maar ouders en pleegouders ook. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet tevreden bent over de hulpverlening of over een professional. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen. Dit noem je het klachtrecht. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen.

Heb je een klacht over jeugdzorg of over een jeugdhulpaanbieder? Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met beslissingen? Stuur dan je klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Op de website van de jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd in een klachtenregelen hoe je een klacht kunt indienen. Je kunt hier ook naar vragen bij de instelling zelf.

Elke jeugdhulpinstelling heeft een klachtencommissie. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Je stuurt de klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. 

Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. We kunnen je: 

 • Uitleg geven over je rechten en plichten als (pleeg)ouder 
 • Helpen met een klachtbrief of e-mail schrijven 
 • Ondersteunen bij een klachtgesprek 

Lees hier meer over wat wij voor je kunnen doen.

In de klachtenregeling van een jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd wat een klachtencommissie doet. Informatie hierover staat meestal op de website van de instelling. Je kunt deze ook altijd opvragen bij de professional. Bij de meeste organisaties gaat het er zo aan toe:

 • Je dient de klacht in via een brief of e-mail. Of via het klachtenformulier van de organisatie. Je kunt een vertrouwenspersoon van Jeugdstem vragen om hierbij te helpen.
 • Je krijgt bericht als je klacht is ontvangen. Soms vraagt de klachtencommissie om meer informatie. 
 • De commissie vertelt aan de organisatie of instelling waarover je klacht gaat.  
 • De organisatie schrijft een reactie op jouw klacht. Deze reactie heet een verweerschrift. De commissie stuurt dit verweerschrift naar jou. 
 • Jij mag schriftelijk of mondeling toelichting geven. Dat mag de organisatie ook. De mondelinge toelichting is in een hoorzitting. Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan mee gaan naar een gesprek. 
 • Bij een hoorzitting stelt de commissie vragen aan jou en aan de medewerkers van de organisatie. 
 • De klachtencommissie beslist of een klacht terecht (gegrond) of niet terecht (ongegrond)  is en legt uit waarom. Deze uitspraak stuurt de commissie naar jou en de organisatie.  
 • De klachtencommissie stuurt deze uitspraak voor een afgesproken datum. Lukt het ze niet om de uitspraak te sturen voor die datum? Dan laten ze je weten wanneer je de uitspraak wel krijgt. 
 • De klachtencommissie informeert alle partijen schriftelijk en binnen de vastgestelde termijn. Wordt de termijn niet gehaald? Dan worden alle partijen geïnformeerd over een nieuwe termijn. 

Je kunt altijd hulp vragen voordat je naar een klachtencommissie gaat. Neem contact met ons op. 

Als je een klacht instuurt, zal een klachtencommissie eerst beoordelen of de klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat zij kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Als de klacht in behandeling wordt genomen, zal de commissie vragen of je de klacht duidelijk wilt omschrijven. Ze doen dan een onderzoek naar de klacht. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting zal plaatsvinden. Jij en iemand van de organisatie gaan dan in overleg met de commissie. Een klacht gegrond houdt in dat jij gelijk krijgt, als de klacht ongegrond wordt verklaard, betekent dit dat jij geen gelijk krijgt.