Pleegzorg in corona-tijd

Pleegouders Jeroen en Angelique zorgen al ruim twee jaar voor hun pleegdochter Rosa. Rosa was acht jaar toen er werd besloten dat zij niet meer bij haar ouders kon wonen. Ouders en pleegouders konden goed overweg met elkaar en Rosa zag haar ouders regelmatig. Dat veranderde toen het coronavirus in Nederland uitbrak. Jeroen en Angelique behoorden tot de risicogroep, en zij gingen samen met Rosa in quarantaine.

Dilemma

Door de quarantaine zag Rosa haar ouders niet. Maar corona blééf. Op den duur wilde de ouders van Rosa haar graag weer zien. Een dilemma, want Jeroen en Angelique konden het zich niet permitteren om fysiek contact tussen Rosa en haar ouders toe te staan. In goed overleg hebben ze verschillende alternatieven aangeboden, maar een oplossing kwam er niet. Jeroen en Angelique vonden dit erg vervelend, maar hun gezondheid ging nu voor.

Rechter beslist

Inmiddels waren de jeugdbescherming en de pleegzorgorganisatie erbij betrokken, die benadrukten dat fysiek contact met de ouders toch wel erg belangrijk is. Jeroen en Angelique voelden zich hierdoor onder druk gezet en niet begrepen. Een gesprek met de manager van de jeugdbescherming hielp niet. De jeugdbescherming zette de stap naar de rechter, om Rosa in een ander pleeggezin te plaatsen. De rechter wees dat verzoek af en stelde het verblijf van Rosa bij de pleegouders boven die van het fysiek contact met ouders. Een opluchting voor Jeroen en Angelique!

Alsnog in gesprek

Inmiddels verliep de samenwerking niet meer, daarom riepen Jeroen en Angelique de hulp in van Jeugdstem. Jeroen en Angelique vertelden de vertrouwenspersoon dat ze niet meer goed wisten wat ze moesten doen. De angst voor hun gezondheid was reëel, dus ze konden niet anders.

De vertrouwenspersoon stelde voor om in gesprek te gaan en samen te kijken naar wat er was gebeurd, en wat dit met hen en Rosa had gedaan. Én te bespreken wat nodig was om elkaar weer te vertrouwen. Geen gemakkelijke gesprekken, want de visies lagen soms ver uit elkaar. Toch slaagden ze erin om elkaar te vinden, en voelden Jeroen en Angelique zich uiteindelijk gehoord, begrepen en erkend. Ook wezen beide instanties op verzoek andere medewerkers aan als contactpersoon, met wie een nieuwe samenwerking kon worden opgebouwd.

“Er viel een last van onze schouders”

Later vertelden Jeroen en Angelique de vertrouwenspersoon hoe ze het traject ervaren hebben:

“In deze periode waarin we ons zo onder druk gezet voelden en we ten einde raad waren, hebben we de hulp ingeroepen van Jeugdstem. Terwijl we soms onsamenhangend, ongenuanceerd en vol emoties ons verhaal deden, viel er een last van onze schouders. De empathische, onpartijdige, professionele en kalme houding van de vertrouwenspersoon gaf structuur en rust in onze situatie. Ook nam zij taken op zich zoals het schrijven van verslagen van wat wij de instanties wilden vertellen en het deelnemen aan gesprekken met hen.

Wij hebben gemerkt dat de instanties veel waarde hechten aan de rol van Jeugdstem. Wij zijn er zeker van dat we zonder de support van het Jeugdstem niet hetzelfde resultaat behaald zouden hebben. Veel lof aan Jeugdstem en in het bijzonder de vertrouwenspersoon die ons heeft geholpen.”

* Om privacy-redenen worden de echte namen van Jeroen, Angelique, Rosa en de vertrouwenspersoon niet genoemd.

Veelgestelde vragen

De vertrouwenspersoon is er om je te helpen. Bijvoorbeeld wanneer er dingen in de hulpverlening niet goed lopen, als je iets niet begrijpt of als je wil dat er iets verandert. Wij geven je uitleg over je rechtspositie in de jeugdzorg, adviseren je over de te nemen stappen en geven je praktische hulp.

Alle jongeren die in een instelling verblijven, worden bezocht volgens een vaste frequentie (bijvoorbeeld een keer per maand) door een vaste vertrouwenspersoon. Door vaak op groepen te zijn, creëren we een vertrouwensband. We vragen hoe het met de jongeren gaat en of zij hulp nodig hebben of vragen hebben over hun rechtspositie. Jongeren krijgen de ruimte om ons vragen te stellen en hun problemen en klachten te bespreken. Wat in vertrouwen met ons wordt besproken, blijft vertrouwelijk.

We bieden individuele klachtondersteuning. We beginnen altijd met een startgesprek over de klachten, de verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen van onze ondersteuning. Wij kunnen helpen met het opstellen van (klacht)brieven of e-mails, het voeren van klachtgesprekken met medewerkers, leidinggevenden, de procedure richting de klachtcommissie en een bezwaar- en beroepsprocedure. Daarnaast bieden we individuele klachtondersteuning in verband met het tuchtrecht. Ook ondersteunen we kinderen en jongeren bij aangifte doen van geweldsincidenten in de jeugdzorg.

Onze vertrouwenspersonen zijn toegankelijk en snel te bereiken. We zijn op werkdagen dagelijks op kantoortijden bereikbaar per telefoon, e-mail, via de vraag-, klacht- en contactformulieren op de website.  In de middag- en avonduren zijn we bereikbaar via online chat. En we komen volgens een vaste regelmaat langs op de groepen en in de gezinshuizen waar kinderen en jongeren verblijven.

We geven voorlichting over het vertrouwenswerk aan groepen jongeren, cliëntenraden, jongerenraden en jeugdzorgprofessionals. Daarnaast geven we informatie over het klachtrecht en de rechtspositie van jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdzorg.